Hạt điều nguyên lụa 230 k/kg
Hạt điều nguyên lụa 220k/kg
Hạt điều lụa 500g bán 110.000đ
Hạt điều 500g bán 120.000đ
Hạt điều 500 g bán 120.000đ
Hạt điều 250 g bán 60.000đ
Hạt điều lụa 250 gbans 55.000đ
Hạt điều 200 g bán 50.000đ